WITAMY NA STRONIE
PIOTRKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA
HONOROWYCH DAWCÓW KRWI ,,KRWINKA,,
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
STATUT STOWARZYSZENIA

ROZDZIAŁ 1
1. Nazwa, teren działania siedziba władz

§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę : Piotrkowskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi * KRWINKA* z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
3. Stowarzyszenie używa własnego logo zgodnie z § 37 pkt. 4 niniejszego Statutu, oraz wzorem określonym w załączniku nr 1.

§ 2
Stowarzyszenie działa na podstawie następujących przepisów :
- ustawy z 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2011r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.)
- ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 2014 poz. 332, wraz z późniejszymi zmianami);
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z roku 2014. poz. 1118, poz. 1146, wraz z późniejszymi zmianami);
- oraz niniejszego statutu

§ 3
Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną, która działa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i porządkiem prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej

§ 4

1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Piotrków Trybunalski

2. Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5

Stowarzyszenie za swoje święto uznaje dzień 14 czerwca, w którym to dniu przypada Światowy Dzień Krwiodawcy.

2. Zasady działania Stowarzyszenia

§ 6

1. Stowarzyszenie o swojej działalności poinformuje na piśmie właściwy dla niego Urząd Miasta zgodnie ze swoją nazwą i zakresem działania.

2. Liczba członków niezbędna do zorganizowania i funkcjonowania Stowarzyszenia nie może być mniejsza niż 15 osób. Stowarzyszenie może w tym przypadku wybrać Zarząd.

3. W przypadku, gdy liczba członków jest mniejsza niż 15 osób Zarząd Stowarzyszenia może podjąć decyzję o jego rozwiązaniu informując o tym na piśmie właściwy dla niego miejscowo Urząd Miasta, i składając odpowiednie dokumenty.

4. Do Stowarzyszenia mogą należeć osoby czynnie oddające krew (Honorowi Dawcy Krwi)

5. Do Stowarzyszenia mogą również należeć osoby, które z różnych przyczyn nie mogą oddawać krwi lecz chcą czynnie działać na rzecz krwiodawstwa i Stowarzyszenia. 

6. Stowarzyszenie może utrzymywać kontakty z dawcami krwi za granicą, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. 

ROZDZIAŁ 2
Cele i środki działania

§ 7

A. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest:

1. Działalność, która opiera się na pracy społecznej (wolontariacie) jej członków oraz honorowym, bezinteresownym oddawaniu krwi, osocza, płytek, oraz szpiku. 

2. Dążenie do zabezpieczenia ilości krwi i jej składników dla potrzeb lecznictwa

3. Propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności daru krwi.

3. Organizowanie honorowego krwiodawstwa na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia.

4. Wcielanie w życie zasad „Statusu Honorowego Dawcy Krwi Stowarzyszenia HDK w Piotrkowie Trybunalskim,,.

5. Popularyzowanie zasad działania HDK i promocji zdrowia.

B. Realizacja celów Stowarzyszenia

1. Systematyczne organizowanie akcji zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi we współpracy z placówkami służby krwi, oraz innymi organizacjami, które chcą brać udział w akcjach honorowego oddawania krwi.

2. Organizowanie doraźnych akcji honorowego krwiodawstwa w przypadkach nagłej potrzeby.

3. Udzielanie pomocy organizacyjnej przy pobieraniu krwi przez ekipy wyjazdowe Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz ich oddziałów terenowych.

4. Otaczanie należytą troską i opieką członków Stowarzyszenia, oraz udzielanie im pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

5. Organizowanie w sposób uroczysty wręczania odznak, odznaczeń i wyróżnień członkom Stowarzyszenia oraz honorowym dawcom krwi (z zachowaniem wymogów obowiązujących dla każdego z odznaczeń).

6. Organizowanie imprez kulturalno – oświatowych, sportowo – turystyczno - rekreacyjnych dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin oraz wolontariuszy i sympatyków.

7. Integracja środowiska honorowych dawców krwi.

8. Prowadzenie zajęć i szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia będą prowadzone przez członków Stowarzyszenia, ale jako osoby upoważnione do tego typu zajęć i szkoleń zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 

9. Współpraca z instytucjami państwowymi, innymi organizacjami zrzeszającymi honorowych dawców krwi, oraz innymi jednostkami w tym także szkołami w zakresie popularyzowania idei honorowego krwiodawstwa. 

10.Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:

1) działalności związanej z ochroną zdrowia ludzkiego, w tym działalności promocyjnej, informacyjnej i edukacyjnej na rzecz zdrowego trybu życia oraz promowania idei krwiodawstwa (PKD 86.90.E, PKD 94.99.Z; PKD 85.59.B, PKD 82.30.Z; PKD 73.1);

2) działalności wydawniczej dotyczącej problematyki krwiodawstwa (PKD 58.11.Z; PKD 58.14.Z, PKD 58.19.Z);

3) działalności szkoleniowej i informacyjnej mającej na celu upowszechnienie współczesnej wiedzy o problematyce krwiodawstwa wśród krwiodawców oraz innych osób (PKD 85.59.B, PKD 82.30.Z)

ROZDZIAŁ 3
Członkowie, oraz ich prawa i obowiązki

§ 8

1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby zarówno osoby fizyczne jak i prawne

2.Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Członków zwyczajnych
2) Członków wspierających
3) Członków honorowych

§ 10

A. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba która :

1.Jest osobą pełnoletnią i wyraziła wolę wstąpienia do Stowarzyszenia /po wypełnieniu deklaracji/ i została przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia, zgodnie z § 38 pkt. 5. Wzór deklaracji określa załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

2. W przypadku kiedy osoba wstępująca jest nieletnia/od 18 do 16 roku życia/, zgodę na wstąpienie do Stowarzyszenia musi podpisać opiekun prawny na podstawie specjalnej zgody. Wzór wniosku określa załącznik Nr. 3 do niniejszego Statutu. Wstąpienie małoletniego do SHDK ,,KRWINKA,, musi spełniać wymogi art. 3 pkt. 2 Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku. 

3. W przypadku kiedy osoba wstępująca jest nieletnia/poniżej 16 roku życia/, zgodę na wstąpienie do Stowarzyszenia musi podpisać opiekun prawny na podstawie specjalnej zgody. Wzór wniosku określa załącznik Nr. 3 do niniejszego Statutu. Wstąpienie małoletniego do SHDK ,,KRWINKA,, musi spełniać wymogi art. 3 pkt. 3 Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku. 

4. Zobowiązała się do honorowego oddawania krwi lub jej składników, co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym.

5.Ze względu na stan zdrowia nie może oddawać krwi, lecz aktywnie uczestniczy w pracach Stowarzyszenia.

§11

B. Członkiem wspierającym może być osoba : 

Fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

§12

C. Członkiem honorowym może być osoba :

Która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członek Stowarzyszenia może być członkiem tylko jednej organizacji zrzeszającej HDK. Może jednak należeć do innych organizacji i Stowarzyszeń, których działalność nie jest związana z HDK. 
2. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w przypadku dobrowolnego wystąpienia lub przejścia do innej organizacji, działającej w zakresie HDK.

3. Członek Stowarzyszenia nie może być członkiem PCK.

§ 14

D. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi zasadami. Nie dotyczy to małoletnich zgodnie z zapisem § 10 pkt. 3 Statutu. 

2. Uczestniczyć w określaniu programów działania i ich realizacji.

3. Uczestniczyć w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia;

4. Nosić odznaki honorowego dawcy krwi oraz odznaki organizacyjne.

5. Korzystać z przysługujących uprawnień wynikających ze Statutu Stowarzyszenia.

6. Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;

7. Wystepować z wnioskami i postulatami do władz Stowarzyszenia.

8. Być na bieżąco informowanym o wszystkich decyzjach i innych działaniach prowadzonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

9. Uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach rozpatrujących sprawę dotyczącą jego osoby.

10) zaskarżać uchwały lub orzeczenia władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich.

11. Zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia.

12. Odwoływania się od decyzji dotyczących jego osoby.

§ 15

E. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

1. Przestrzegać postanowień Statutu..

2. Opłacać składki członkowskie.

3. Prezentować postawę zgodną z normami etycznymi, moralnymi, zwyczajowymi i prawnymi.

4.Brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia, oraz życiu organizacyjnym i społecznym.

5.Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia, oraz innych jego pracach .

6. Honorowo oddawać krew, chyba że spełnia wymagania § 10 pkt.5.

7.Brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia oraz życiu organizacyjny i społecznym.

8. Propagować czynem i słowem zasady ideowe oraz program Stowarzyszenia, a także przeciwstawiać się naruszaniu demokracji i praworządności w życiu organizacyjnym.

9. Umacniać autorytet oraz wysoki poziom etyczny członków Stowarzyszenia.

10. Uczestniczyć w zebraniach, oraz innych pracach Stowarzyszenia.

11. Oddziaływać ideowo na niezrzeszonych oraz zjednywać nowych członków Stowarzyszenia.

12. Przestrzegać postanowień Statutu i dyscypliny, a w szczególności podporządkować się uchwałom większości i wykonywać uchwały organów Stowarzyszenia.

13. Popierać i popularyzować prasę i wydawnictwa dotyczące krwiodawstwa.

14. Regularnie opłacać składki i inne świadczenia obowiązujące w Stowarzyszeniu.

§ 16

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w §14.

2.Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.

§ 17

1. Członkowstwo w Stowarzyszeniu nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej, oraz uchwałą Zarządu.

2. Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Stowarzyszenia, służy zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 18

Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek :
a) Wystąpienia ze Stowarzyszenia poprzez złożenie pisemnej rezygnacji.
b) Wykluczenia 
c) Zgonu

§ 19

Członek Stowarzyszenia (wymieniony w § 18 pkt. b), może zostać z niego wykluczony z następujących powodów :

a) Nie uczestniczy w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
b) Działa na szkodę Stowarzyszenia.
c) Nie opłaca składek członkowskich więcej niż 12 miesięcy bez uzasadnionej przyczyny.
d) Nie wykonuje uchwał władz Stowarzyszenia, nie przestrzega jego postanowień, nie bierze udziału w jego pracach.
e) Został pozbawiony praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.

§ 20

1. Decyzję o ukaraniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

2. Od decyzji o ukaraniu /zgodnie z zapisami § 18 pkt. b/ przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w Piotrkowie Trybunalskim, w terminie 14 dni od daty ukarania. Od decyzji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia utrzymującej w mocy decyzję Zarządu o ukaraniu nie ma odwołania, o ile nie mówią o tym inne przepisy.

§ 21

1. Za wybitne zasługi na rzecz Stowarzyszenia, Zarząd może nadać tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia.

2. Utrata tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia następuje na zasadach określonych w § 18 pkt. b.

ROZDZIAŁ 4
1. Struktura organizacyjna władz

§ 22

Władze Stowarzyszenia pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się na następujących zasadach: 
1. Kandydatem może być osoba uprawniona do głosowania na zebraniu lub zjeździe dokonującym wyboru. 
2. Liczba kandydatów nie jest ograniczona.
3. Głosuje się na poszczególnych kandydatów.
4. Głosowanie jest jawne
5. Wybory są ważne, gdy bierze w nich udział co najmniej połowa liczby osób uprawniona do głosowania.
6. Prezesa Stowarzyszenia, oraz pozostałe osoby z Zarządu wybiera się na zjeździe wyborczym

§ 23

Władzami Stowarzyszenia są :

a) Walne Zebranie Członków 
b) Zarząd Stowarzyszenia
c) Główna Komisja Rewizyjna

2. Walne Zebranie Członków

§ 24
1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi;
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, oraz zaproszeni goście.

3.Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków ogłasza Zarząd Stowarzyszenia przynajmniej na 30 dni przed terminem zjazdu.

4.W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, zjazd podejmuje uchwały w drugim terminie zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych.

§ 25

1 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne/wyborcze/

2.Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

3. Obradami Walnego Zebranie Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.

4. Walne Zebranie Członków może powołać protokolantów

§ 26

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
1) Z własnej inicjatywy;
2) Na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej;
3) Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych (delegatów).

2.Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni, od dnia podjęcia uchwały, bądź otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust.1 pkt. 2 i 3, powiadamiając o tym członków Stowarzyszenia w terminie 7 dni od podjęcia uchwały.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane

§ 27

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków;
2) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

§ 28

A. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :

1. Po rozpatrzeniu sprawozdania za okres kadencji podejmuje decyzję o udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi Stowarzyszenia, oraz Głównej Komisji Rewizyjnej.

2. Uchwala program działania Stowarzyszenia.

3. Wybiera i odwołuje Prezesa i pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia.

4.Wybiera i odwołuje członków Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

5.Dokonuje i uchwala zmiany Statucie Stowarzyszenia

6.Podejmuje uchwały w innych sprawach wniesionych przez delegatów.

7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał w sprawach przewidzianych przez Statut Stowarzyszenia;

8. Podejmuje decyzje o likwidacji Stowarzyszenia.

§ 29

3. Zarząd Stowarzyszenia :

1.W okresie między Walnymi Zebraniami, najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zarząd Stowarzyszenia.

2. Zarząd kieruje całokształtem prac Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zjazdami Członków a w szczególności:

1) Zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powiadamiając o tej decyzji wszystkich członków Stowarzyszenia;
2) Realizuje i czuwa nad wykonaniem uchwał Walnego Zebrania Członków;
3) Określa szczegółowo kierunki działania Stowarzyszenia;
4) Ustala budżet Stowarzyszenia;
5) Podejmuje decyzje o wysokości składki członkowskiej;
6) Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz;
7) Podejmuje uchwały o nabywaniu i zbywaniu majątku trwałego;
8) Udziela szczegółowych pełnomocnictw Zarządowi Stowarzyszenia
9) Podejmuje decyzje o podjęciu przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej i określa w drodze uchwały jej zakres;
10) Przygotowuje oraz składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności.

§ 30

1.Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika, a w razie potrzeby innych członków Zarządu Stowarzyszenia.

2.Zarząd Stowarzyszenia składa się od 3 do 6 osób. 

3.Czas trwania kadencji Zarządu Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 31

1. W przypadku sytuacji nadzwyczajnej dotyczącej ustania członkowstwa w Stowarzyszeniu wobec członka Zarządu, zgodnie z zapisami § 18 i 19 niniejszego, Statutu Zarząd Stowarzyszenia na swoim Nadzwyczajnym Zjeździe większością głosów podejmuje decyzję o wyznaczeniu osoby pełniącej obowiązki członka zarządu. 
2.Osobą wyznaczoną, i która wyraziła zgodę do pełnienia funkcji p.o. może być każdy członek Stowarzyszenia, spełniający wymogi Ustawy ,,Prawo o Stowarzyszeniach,,

3.Osoba wyznaczona p.o. członka zarządu pełni tę funkcje do czasu najbliższego Walnego Zjazdu Członków, na którym wybór zostanie prawnie zatwierdzony. 

4.Zapisy § 31 pkt. 1,2,3 dotyczą zarówno Zarządu Stowarzyszenia jak i Głównej Komisji Rewizyjnej. 
§ 32

A. Ponadto Zarząd Stowarzyszenia :

1. Kieruje Stowarzyszeniem, oraz wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2. Reprezentuje członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych administracyjnych, samorządowych i społecznych.

3. Współpracuje z kierownictwem zakładów pracy, instytucji, urzędów, uczelni itp. przy których działają inne Stowarzyszenia i Kluby HDK, oraz z placówkami służby krwi.

4. Zwołuje zebrania członków Stowarzyszenia.

5. Odbywa posiedzenia wg potrzeb : Członków Stowarzyszenia co najmniej 1 na 6 miesięcy, a Zarządu Stowarzyszenia co najmniej raz na 2 miesiące. 

6. Może podejmować decyzje o ukaraniu lub wykluczeniu z organizacji, zgodnie z § 17 pkt. b, 18, 19 niniejszego Statutu..

7. Prowadzi ewidencję członków Stowarzyszenia, książkę protokołów i uchwał, oraz dokumentację gospodarki materiałami i funduszami.

8. Przedstawia kandydatów do odznaczeń i wyróżnień – zgodnie z zasadami i trybem obowiązującymi w Stowarzyszeniu, oraz w innych organizacjach i stowarzyszeniach.

9. Podejmuje swoje decyzje większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia.

11. W zebraniach Zarządu Stowarzyszenia mogą brać udział tylko jego członkowie. Inne osoby mogą brać udział w zebraniach na zaproszenie.

§ 33

B. Pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje jego Prezes, który:

a)Zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom.

b)Podejmuje decyzje w imieniu Zarządu Stowarzyszenia między jego posiedzeniami, w zakresie określonym przez ten zarząd.

c)Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz w zakresie określonym przez Zarząd Stowarzyszenia.

4. Główna Komisja Rewizyjna

§ 34
Główna Komisja Rewizyjna jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia.

§ 35
1. Główna Komisja Rewizyjna, składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3. Główna Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru odrębnej od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu nadzoru:
a) nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia 
b) nie mogą byś skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 36
Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1.Kontrola działalności Zarządu Stowarzyszenia pod względem prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych co najmniej raz w roku;
2.Przedstawianie Zarządowi Stowarzyszenia uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej;
3.Przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. 
4.Ma prawo zażądać zwołania Zarządu Stowarzyszenia, także Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
5.Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 5
Inne postanowienia

§ 37

1.Stowarzyszenie używa stempla podłużnego o treści:

Piotrkowskie Stowarzyszenie
Honorowych Dawców Krwi
*KRWINKA*
Adres
NIP/REGON

2.Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mają prawo używać pieczątek imiennych.

§ 38

Stowarzyszenie może :

1. Przyjąć imię honorowe lub inną nazwę.
2. Posiadać własny sztandar.
3. Posiadać własną odznakę.
4. Posiadać własny emblemat (logo – wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu Klubu HDK). 
5. Posiadać własną deklarację członkowską (wzór określa załącznik nr 2 do Regulaminu Klubu HDK). 

§ 39

Stowarzyszenie może być wyróżnione:

1. Odznakami ,, Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”.
2. Odznakami Honorowymi Polskiego Czerwonego Krzyża.
3. Odznaczeniami innych organizacji i stowarzyszeń.

ROZDZIAŁ 6
Fundusze , oraz majątek Stowarzyszenia.

§ 40

1.Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.


§ 41

Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

1. Składki członkowskie;
2. Jeżeli będzie taka możliwość - kwoty płacone przez Ministerstwo Zdrowia tytułem ekwiwalentu za oddaną krew:
3. Darowizny, zapisy i spadki;
4. Dotacje;
5. Wpływy z działalności statutowej 
6. Dochody z ofiarności publicznej;
7. Środki pieniężne pochodzące z wpłat 1% należytego podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli Stowarzyszenie będzie organizacją Pożytku Publicznego.;

§ 42

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.Fundusze przeznaczone są na finansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia.

§ 43

2.Podstawą działalności finansowej władz Stowarzyszenia są budżety obejmujące wszystkie środki będące w dyspozycji tych władz.

3. Budżety uchwalane są na okres roczny.

4.Gospodarka finansowa Stowarzyszenia jest jawna.

§ 44

Zabrania się:

1.Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim , we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi”;

2.Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie na preferencyjnych warunkach.

3.Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;

4.Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

5. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 45

1. Wysokość składki członkowskiej ustala się na ustaloną przez Zarząd Stowarzyszenia kwotę. Wpłaty należy dokonać do końca kwietnia każdego roku /dotyczy krwiodawców, którzy zapisali się do Stowarzyszenia do 31 marca/. Dla krwiodawców, którzy zapisali się do klubu od 1 kwietnia do 31 grudnia czas na zapłacenie składki członkowskiej wynosi 2 miesiące od dnia zapisu.

2. Kwota składki może ulec zmianie uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w każdym okresie roku kalendarzowego.

3. Zmiany wysokości składki dokonuje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia na podstawie § 29 pkt. 2 podpunkt 5. 

4.W przypadku otrzymania środków z 1% Zarząd Stowarzyszenia zobowiązuje się do przedstawienia wydatków z 1% na stronie internetowej klubu : 

§ 46

Dla ważności oświadczeń woli, w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia. 

ROZDZIAŁ 7
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§47

1. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walny Zjazd Członków, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walny Zjazd Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami).


ROZDZIAŁ 8
Postanowienia końcowe

§ 48

1. Statut Stowarzyszenia został uchwalony w trakcie zebrania członków założycieli Stowarzyszenia w dniu 14.01.2015 roku, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2011r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.)).

2.Wszystkie nie uregulowane w tym Statucie kwestie podlegają zapisom Kodeksu Cywilnego.

3. Uchwalony Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Zmiany w treści niniejszego statutu zostały dokonane na Walnym Zebraniu Członków SHDK ,,KRWINKA,, w dniu 07.01.2016 roku w Piotrkowie Trybunalskim. 
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych